قوانین و مقررات

  • حداقل تعداد اعضای هر تیم برای ورود به فرآیند شتابدهی و یا ثبت نام در رویدادها سه نفر و حداکثر پنج نفر خواهد بود.
  • هر تیم می بایست یک نفر را به‌ عنوان نماینده تام ‌الاختیار معرفی می کند.
  • لازم است تا ایده ها و طرح ها به صورت متنی و نوشتاری در قالب فیلدهایی که در قسمت ثبت نام آمده است تکمیل شود.
  • رعایت ملاحظات حقوق مالکیت فکری و معنوی در استفاده از هر گونه اثر بر عهده تیم های شرکت کننده خواهد بود.
  • ذکر مرجع تمامی مطالب استفاده شده در تولید محتوا الزامی است.
  • داوری طرح ها و ایده های شرکت‌کنندگان، برعهده‌ کمیته‌ علمی بوده و تیم‌ های شرکت‌کننده ملزم به پذیرش رأی کمیته‌ علمی هستند.
  • لازم است تا هریک از تیم ها به موقع در هر یک از برنامه های تعیین شده از جمله کلاس های آموزشی حضور یابند.
  • تیم هایی که وارد فرآیند شتابدهی زیست بوم ابر زندگی می شوند، متعهد هستند تا هم زمان به سایر مراکز رشد و یا شتابدهی ملحق نشوند، مگر این که معرفی آن ها از جانب و تحت نظارت مرکز شتابدهی زیست بوم ابر زندگی صورت گرفته باشد.