فرآیند شتابدهی
در مرکز شتابدهی زیست بوم ابر زندگی چه مراحلی طی می شود؟

مرحله اول: پذیرش

 • دعوت از صاحبان ایده، محصول یا فناوری
 • ثبت نام در سایت
 • پرکردن فرم های مربوط به مشخصات طرح و اعضای تیم
 • مصاحبه با اعضای تیم ها
 • ارزیابی و انتخاب طرح های برتر توسط کارشناسان برای ورود به مرحله پیش شتابدهی

مرحله دوم: پیش شتابدهی

 • برگزاری دوره های آموزشی پایه
 • ارائه مشاوره کسب و کار
 • تکمیل طرح ها و تیم ها و رسیدن به محصول اولیه
 • ارزیابی و انتخاب طرح های برتر توسط کارشناسان برای ورود به مرحله شتابدهی

مرحله سوم: شتابدهی

 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای ایجاد و مدیریت کسب و کار
 • تهیه طرح کسب و کار
 • ارائه مشاوره تخصصی
 • کمک به شبکه سازی
 • استفاده از تجربه کارآفرینان موفق
 • ورود به بازار

مرحله 4: ارائه نهایی

 • ارائه نهایی طرح ها
 • کمک به جذب سرمایه
فرآیند کلی زیست بوم